LES CARTES DE POBLAMENT DE

LA VALL DE GALLINERA

 

 

QUÈ ÉS UNA CARTA DE POBLAMENT?

És un contracte feudal col·lectiu per a la població o colonització d'un lloc (i per al cultiu de la terra) entre el rei o senyor i els colons, en el què generalment s'expressen els deures i drets mutus junt a importants normes de caràcter polític, religiós, econòmic, militar i administratiu. S'establia, doncs, el marc de relacions que calia seguir en la comunitat formada o que estava formant-se.

 

SEGLE XIII

La primera carta de poblament de la Vall de Gallinera data del 14 de novembre de 1279. Va ser donada a València, i en ella el rei Pere III confirma el poblament dels musulmans de les valls situades a l'interior de la zona de Dénia: valls de Sagra, Pop, Callosa, Algar, Guadalest, Confrides, Castell de Castells, Gallinera, Alcalà, Benamaneçil i Ebo.

«Nos, Petrus, etc. concedimus sarracenis montanet, quod sint salvi et securi in persona et rebus suis, sub fide Dei et nostra, scilicet in locis sive terminis de Çagra, et de Salum, et de Pop, et de Callosa, et de Algar, et de Godalest, et de Confrides, et de Castell, et de Gallinera, et de Alcalà, et de Benamaneçil, et de Ebu. Promittimus etiam eis ad habitandum ravale de Denia. Promittimus etiam eis quod remaneant in locis predictis inperpetuum et possint hereditare bona sua ad invicem per açunam eorum et consuetudinem. Et quod non sit iudex inter eos nisi Alcadi et Alami eorum. Et quod non morentur christiani inter eos, et quod possint legere libros et açunam eorum, et faciant orationes in mesquitis suis cum suo sabassala, secundum quod consueverunt. Et quod nullus sarracenus capiatur per debitis alterius nisi fuerit in eis principales debitor vel fideiussor, hoc excepto quod pro debitis vel iniuriis quibus nobis tenentur, capiantur unus pro alio. Et quo nullus sarracenus capiatur per testimonium christiani tamen nisi per testimonium christiani et sarraceni secundum privilegium quod habent a domino Iacobo, etc. Mandantes etc.

Datum Valentie, XVIII.º kalendas decembris. [A.D. M.CC.LXX.IX] Petrus Marches.

Fuit facta carta quod esset divisor de predictis Abrahim Abinçumadii.»

 

 

SEGLE XVII

La segona carta de poblament de la Vall de Gallinera data del 10 de juny de 1611 i va ser atorgada a Benialí pel Procurador del duc de Gandia, Matheu de Roda, davant el notari Pere Chella. En ella apareixen detallats els noms i cognoms dels repobladors mallorquins que vingueren a aquestes terres. Encara, hui en dia, es conserven alguns cognoms que ens portaren aquesta gent.

Carta Pobla de La Vall de Gallinera. 1611. Carta Pobla de La Vall de Gallinera. 1611.

 

«Die decimo mensis juny anno a Nativitate Domini Millesimi sexcentesimi undecimi.

In dei nomine Amen. Noverint universi, quod nos Domnus Carolus Aborgia et Centelles. Dux Gandie, Merchio de Lombay. Comes Oliva, Dominusque et Baronus Castri et Vallis de Gallinera y Ebo.

In presentiarum in locum de Beniali. Vallis de Gallinera, Repartus ex una. et Federicus Bombau, Nicolaus Camallonga, Antonius Alemany, Antonius Perpenya, Antonius Palau, Arnaldus Gayá, Petrus Serra, Matheus Quintana, Petrus Seguí ,dierum mayor, Petrus Seguí,diexum minor, Micheli Segui, Joanes Seguí, Joanes Seguí, diexum minor, Josephus Seguí, Gabriel Seguí, Michael Dols, Antonius Dols, Joannes Ballester, Michael Pellicer, Michael Mas Lluxia, Joanes Pierres, Petrus Simó, Guillermus Palmer, Joanes Roig, Damianus Perez, Matheus Busquets, Bartholomeus Garcia, Sebastianus Estarelles, Antonius Ponsell, Joanes Mayol, Petrus Vicent, Guillermus Gallux, Jacobus Guerola, Petrus Domenech, Hernandus Seguí, Rafael Espasa, Petrus Visent, Guillermus Montaner, Antonius Arbona, Antonius Triap, Petrus Palau, Jeronimus Ribot, Petrus Picornell, Rafael Mezquita, Gabriel, Prohoms, Jacobus Oliver, Joanes Barceló, Salvador Cerdà, Gabriel Cortes, diexum mayor, Gabriel Cortés, diexum minor, Georgius Cortes, Antonius Ballester, diexum mayor, Lucianus Berger (Vercher o Verger?), Petrus Bononat (Boronat?), Joanes Gaume, Sebastianus Socies, Joanes Ramis, Jacobus Cordell, Michael Sastre, Antonius Sastre, Gabriel Torrens, Gabriel Garriga, Paulus Torres, Sebastianus Torres, Bertholomeus Font, Gabriel Visens, Michael Torrens, Joanes Guerau, Franciscus Mayol, Jacobus Fiot, Joannes Ostalnou, Paulus Bombau, Hernandus Juan, antonius Pellicer, et Rafael Jober, omnes oriundes en Insula Balearis, novique populatores presentis Vallis Gallinera ibiden que abitatores, ex altera: asexentesque, et afirmantes.......(etc segueix en llatí).

CAPITULOS CON LOS CUALES, MEDIANTE EL FAVOR DIVINO SE ESTABLECEN LOS LUGARES DE LA VALL DE GALLINERA.

EN CONSTRUCCIÓ

 


Informació extreta de les següents publicacions:

-GUINOT, ENRIC: Cartes de poblament medievals valencianes. València, 1991, p. 391.

-GINER, CARMEL: Relación, reseña y extracto de los documentos revisados en el Archivo Histórico Nacional (Sección Osuna) de Madrid, referentes a Pego y comarca, durante los días 9 al 13 de Febrero de 1970, por orden de legajos y sus fechas. Exemplar mecanografiat.


 

Tornar a l'índex.